Com reclamar

Per a reclamacions sobre assegurances i plans de pensions

Per realitzar una reclamació, cal que t'adrecis (per correu postal, correu electrònic o fax) al nostre Servei de Qualitat i Atenció al Client (SQAC) a través d'escrit en el qual exposis la teva reclamació.
Avinguda Diagonal, 648
08017- de Barcelona
Tel. 900.567.567
Fax 936.027.374
scac@fiatc.es

El Servei de Qualitat i Atenció al Client (SQAC) ha de respondre en un termini màxim d'1 MES amb una resolució definitiva.

Si transcorregut aquest mes no reps resposta o no estàs d'acord, pots presentar una reclamació a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
Passeig de la Castellana, núm. 44, 28046 de Madrid.
Telèfons: 952 24 99 82. Correu electrònic: oficinavirtual@mineco.es.

Per a reclamacions sobre plans de pensions, un cop hagis presentat la teva reclamació al Servei de Qualitat i Atenció al Client, i no estiguis d'acord amb la seva resolució, o bé hagi transcorregut el mes sense que aquest departament l'hagi emès, pots adreçar al Defensor del Partícip:

JOSE MANUEL ALBURQUERQUE
Travessera de Gràcia nº 62, Atc. 2a, 08006 BARCELONA.
Tel. 93 201 96 46. Correu electrònic: defensordelparticipe@fiatc.es

El Defensor del Partícip ha de respondre en el termini d'1 MES amb una resolució definitiva. Si transcorregut aquest mes no reps resposta o no estàs d'acord, pots presentar una reclamació a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
Passeig de la Castellana, núm. 44, 28046 de Madrid.
Telèfons: 952 24 99 82. Correu electrònic: oficinavirtual@mineco.es

Procediment detallat

De conformitat amb el que estableix l'article 9 de l'Ordre ECO / 734/2004, de 11 de març, sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats Financeres, els informem que FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASEGUROS disposa d'un Servei de Qualitat i Atenció al Client amb la finalitat d'atendre les reclamacions presentades per les persones físiques o jurídiques que reuneixin la condició d'usuaris de l'entitat.

Així mateix, en tant que promotora i gestora de plans de pensions del sistema individual, FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASEGUROS disposa de la figura del Defensor del Partícip, a qui podran recórrer, en segona instància, els partícips, beneficiaris o els seus drethavents d'aquests plans.

El Servei de Qualitat i Atenció al Client (SQAC) de tramitar i resoldre les reclamacions presentades pels prenedors, assegurats, beneficiaris i tercers perjudicats dels contractes d'assegurança.

Per a la presentació d'una reclamació en relació amb contractes d'assegurances davant el Servei de Qualitat i Atenció al Client (SQAC) has de dirigir escrit a la nostra seu social situada en Avinguda Diagonal, núm. 648, -08017- de Barcelona, telèfon 900 567 567, Fax 936.027.374 i / o a l'adreça de correu electrònic: scac@fiatc.es.

Des que la queixa o reclamació és presentada davant el Servei de Qualitat i Atenció al Client (SQAC) aquest òrgan disposa del termini d'1 MES per tramitar i dictar una resolució definitiva, excloent els terminis intermedis concedits per a possibles esmenes per irregularitats de caràcter formalista.

Quan es tracti d'una reclamació dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents de plans de pensions del sistema individual dels fons que gestiona i promociona la Mútua, hauran de dirigir-se, en segona instància, davant el Defensor del Partícip de FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASEGUROS , Sr. José Manuel Alburquerque, Travessera de Gràcies, nº 62, Àtic 2n, 08006 BARCELONA, oa l'adreça de correu defensordelparticipe@fiatc.es., qui disposa d'1 MES per dictar resolució, excloent els terminis intermedis concedits per a possibles esmenes per irregularitats de caràcter formalista.

En cas de disconformitat amb el resultat emès o bé en absència de resolució en el termini indicat, pots presentar la teva queixa o reclamació davant la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili en Passeig de la Castellana, núm. 44, 28046 de Madrid. Telèfons: 902 19 11 11/952 24 99 82. Correu electrònic: oficinavirtual@mineco.es.

La normativa aplicable sobre transparència i protecció a la clientela dels serveis financers és la següent:
- Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer.
- Ordre ECO 734/2004, sobre departaments i serveis d'Atenció al Client d'Entitats Financeres.
- Llei 50/80 de contracte d'assegurança.
- Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i el Reial Decreto1060 / 2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
- Reial Decret Legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

El Reglament de Defensa del Client i el Reglament del Defensor del Partícip de Fiatc es troben a la teva disposició a les nostres oficines i a les del teu mediador d'assegurances o descarregant els següents documents pdf: