Condicions sol·licitud contractació online

Identificació

Nom/Raó Social: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (d’ara endavant, FIATC)

Identificació (C.I.F.): G-08171407

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, lligall a) 1443/91, Foli 96, Volum 45481, Full B-4052 – Inscripció 45.

Adreça: Avinguda Diagonal, 648

País: Espanya

Codi Postal: 08017

Província: Barcelona

Municipi: Barcelona

Nom de domini o direcció d’Internet: www.fiatc.es

Direcció de correu electrònic: fiatc@fiatc.es

Clau Inscripció Registre Entitats Asseguradores M0134 - FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (verificable en el lloc web de la Direcció General d’Assegurances).

 

Passos per la celebració de la contractació electrònica

La contractació online s’inicia amb una tarificació de l’assegurança a contractar tenint en compte les dades proporcionades per l’usuari, que utilitzarem per calcular la prima de l’assegurança.

Un cop l’usuari accepta el preu i realitza un clic en el botó de contractar s’inicia el procés de contractació de l’assegurança que finalitza introduint un mitjà de pagament per l’abonament de la prima de l’assegurança.

El contracte entre FIATC i el prenedor de l’assegurança s’entén perfeccionat des del mateix moment en que el Client realitza el pagament de la prima. Aquest pagament, així com la marcació de la casella implica la voluntat d’acceptar els termes de contractació presents.

Un cop finalitzat el procés de contractació, t’enviarem un missatge per email confirmant la contractació del producte que hagi seleccionat i on rebrà les condicions de contractació presents juntament amb les condicions generals i particulars de l’assegurança contractada. FIATC posarà a disposició del Client els termes de contractació que aquest va acceptar en qualsevol moment.

La pòlissa entrarà en vigor el dia següent a les 00:00h tret que en les condicions particulars s’hagi pactat una data d’entrada en vigor diferent.

En alguns rams d’assegurances, previ a formalitzar el contracte, hem d’analitzar la sol·licitud, que serà rebuda per l’àrea corresponent. Si la sol·licitud està complimentada correctament serà processada la contractació de la pòlissa.

 

Identificació i correcció d’errors

En les pantalles de sol·licitud de contractació FIATC posa a disposició de l’usuari botons de navegació amb la paraula “Anterior” o “Modificar dades” en el que es poden realitzar canvis sobre errors introduïts.

Si ha detectat algun error en les dades introduïdes després de finalitzar el procés de contractació, posis en contacte amb el nostre departament d’atenció al client.

 

Llengua

La llengua o llengües en que podrà formalitzar-se el contracte son el castellà i el català.

 

Desistiment

El prenedor de l’assegurança, sempre que sigui una persona física que actua aliè a una activitat empresarial o professional, disposarà d’un termini de catorze dies naturals per deixar sense efecte el contracte celebrat. Per fer-ho no es necessari al·legar cap motiu.

El termini per exercir aquest dret començarà a computar des del dia de la celebració del contracte sempre i quan no s’hagi declarat un sinistre.

Aquest dret haurà de ser exercit per escrit a qualsevol de les direccions postals o electròniques que s’indiquen a continuació (s’haurà d’acompanyar l’escrit amb una fotocòpia del DNI a efectes acreditatius):

•             Departament d’Atenció al Client de FIATC, Avinguda Diagonal, núm. 648, 08017 de Barcelona, Telèfon 917 015 757 o 933 270 845, correu electrònic fiatc@fiatc.es

Si el prenedor de l’assegurança ha exercit de forma correcta el seu dret de desistiment, FIATC procedirà a retornar-li l’import de la prima cobrat.

 

Forma de pagament

Els preus indicats a la pàgina web de FIATC son preus finals en Euros que inclouen els impostos aplicables en cada moment. FIATC posa a disposició del Client diferents sistemes de pagament: mitjançant pagament segur amb targeta de dèbit o crèdit VISA o MasterCard a través del TPV virtual i/o mitjançant domiciliació bancària.

El pagament serà realitzat mitjançant la passarel·la de pagament segur. Les dades de pagament seran xifrades i tractades per l’empresa que ofereix el servei de passarel·la. FIATC no emmagatzemarà les dades relatives al pagament. FIATC únicament conservarà les dades de caducitat de la targeta, podent posar-se en contacte amb vostè per l’actualització d’aquesta.

Si utilitza el nostre servei de pagament mitjançant TPV virtual realitzarem els subsegüents cobraments de la prima a la targeta que ens hagi facilitat, tot plegat, en estricte compliment de la normativa aplicable. Per això conservarem únicament la data de caducitat de la targeta facilitada podent posar-nos en contacte amb vostè per sol·licitar la actualització d’aquesta.

 

Instàncies de reclamació

Per l’atenció i resolució de queixes i reclamacions, en relació amb FIATC i el contracte d’assegurança en si, podrà dirigir-se als departaments i serveis d’atenció al client de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Les dades de contacte del departament o servei mencionat son les següents:

Departament d’atenció al client (SCAC) de FIATC es troba a la seva seu situada a Avinguda Diagonal, núm. 648, 08017 de Barcelona, Telèfon 900 567 567 y direcció de correu electrònic scac@fiatc.es

Per la presentació d’una queixa o reclamació, tant en relació amb la mediació del contracte d’assegurança que es celebri, així com respecte al propi contracte, s’haurà de dirigir un escrit a la direcció postal o electrònica de l’entitat elegida o corresponent, i que s’han indicat. Haurà d’acompanyar l’escrit amb una fotocòpia del seu DNI a efectes acreditatius.

Des de que la queixa o reclamació es presentada davant el Departament o Servei corresponent, aquest òrgan disposa d’un termini de 1 mes per tramitar i dictar una resolució definitiva. Es paralitzarà el termini de resolució si no es trobes suficientment acreditada la identitat del reclamant, o no es poguessin establir amb claredat els fets objecte de la queixa o reclamació.

En cas de disconformitat amb el resultat emès o be en absència de resolució en el termini indicat anteriorment, per part dels anteriors òrgans, el client-reclamant pot presentar la seva queixa o reclamació davant el COMISIONAT PER LA DEFENSA DEL CLIENT DELS SERVEIS FINANCERS, depenent de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili al Paseo de la Castellana, num. 44. 28042 Madrid.

El Reglament de Defensa del Client de FIATC regula el funcionament intern de presentació i resolució de queixes i reclamacions. Si ho desitja pot disposar d’aquest a través de la pàgina web de FIATC o a qualsevol de les seves oficines.

 

Supervisió d’Assegurances i de la mediació

FIATC te senyalada la seva seu social a Espanya, corresponent el control de la seva activitat a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

 

Llei i jurisdicció aplicable

En les relacions entre FIATC i el Client nascudes de la contractació de productes oferts a www.fiatc.es, serà d’aplicació la legislació espanyola, amb submissió expressa de les parts a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona, tret que la normativa aplicable indiqui la competència d’una altre jurisdicció.